Data: 15 czerwca 2016 Kategoria: Porady medyczne
higiena

Zasady zachowania higieny na imprezach masowych

W rozumieniu prawa imprezy masowe to wydarzenia artystyczne, rozrywkowe i sportowe, organizowane na zamkniętym lub otwartym terenie, w których bierze udział określona liczba uczestników (w przypadku imprez pod gołym niebem, np. na stadionie sportowym wynosi ona nie mniej niż 1000 osób, w przypadku budynków, takich jak hale i sale koncertowe – nie mniej niż 500). Organizatorzy imprez masowych są zobowiązani do zapewnienia zarówno uczestnikom, jak i pracownikom zatrudnionym do obsługi wydarzenia (zaplecze techniczne lub gastronomiczne) odpowiednich warunków sanitarnych na cały czas trwania eventu.

Ustępy na imprezie masowej

Organizator imprezy masowej ma obowiązek zapewnić osobom uczestniczącym w wydarzeniu dostęp do toalety. W zależności od miejsca odbywania się danej imprezy mogą to być toalety podłączone do sieci kanalizacji miejskiej, lub wolnostojące toalety wyposażone w szczelne zbiorniki na nieczystości. Ilość toalet powinna być uzależniona od liczby uczestników, istnieją trzy kategorie ilościowe, wobec których stosuje się odmienne przeliczniki:

  • Do 1 tysiąca osób – 1 toaleta na 250 osób
  • Od 1 do 10 tysięcy osób – 1 toaleta na 250 osób + 1 toaleta na 750 osób (dla imprezy liczącej 10 tysięcy uczestników będzie to 40 + 14 = 54 toalety)
  • Powyżej 10 tysięcy osób – 1 toaleta na 250 osób + 1 toaleta na 750 osób + 1 toaleta na 1000 osób (dla imprezy liczącej 15 tysięcy uczestników będzie to 60 + 20 + 15 = 95 toalet)

Natryski

W skład zaplecza higieniczno-sanitarnego kilkudniowych imprez masowych (np. zloty i festiwale muzyczne, podczas których udostępniane są pola namiotowe) wchodzą również ogólnie dostępne natryski oraz umywalnie. Ich ilość, podobnie jak w przypadku ustępów, powinna być uzależniona od ilość uczestników biorących udział w wydarzeniu. Wynosi on 1 umywalnię na 33 uczestników oraz 1 natrysk na 100 uczestników imprezy.

Zgodnie z artykułem 111 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, obejmującej również zasady sanitarne podczas imprez masowych, niedopełnienie przez organizatora obowiązku zapewniania uczestnikom odpowiednich warunków sanitarnych, grozi grzywną.

Firma Sanipol jest wiodącym producentem kabin sanitarnych w Polsce. W jej ofercie znajdziemy kabiny do toalet, natrysków, szafki oraz blaty wykonane z wysokiej jakoś materiałów.