Data: 12 sierpnia 2018 Kategoria: Porady medyczne
Jak leczyć dysleksję: diagnoza i terapia strukturalna

Jak leczyć dysleksję?

Według statystyk europejskich, dysleksją dotkniętych może być aż 15% uczniów, zaś w Polsce odsetek ten wynosi około 10%. Dysleksja charakteryzuje się występowaniem specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu u dzieci, których rozwój umysłowy przebiega prawidłowo. Za przyczyny dysleksji uważa się zaburzenia niektórych funkcji motorycznych i poznawczych oraz niemożność ich integracji.

Czym jest dysleksja?

Podstawą wystąpienia dysleksji jest nieprawidłowe funkcjonowanie układu neurologicznego dziecka. Mamy tu na myśli przede wszystkim zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, takich jak spostrzeganie słuchowe, wzrokowe i motoryka, funkcji językowych, pamięci, a także niejednorodną lub nieustaloną lateralizację.

Główny objaw dysleksji, czyli trudności w czytaniu i pisaniu, obserwujemy u dzieci dopiero w okresie szkolnym. Jednak inne objawy, świadczące o ryzyku dysleksji, mogą przejawiać się wcześniej. Zaliczamy do nich m.in. opóźniony rozwój mowy, trudności z różnicowaniem głosek lub wypowiadaniem długich słów, zaburzenia koordynacji ruchowej i małą sprawność, mylenie prawej i lewej ręki bądź oburęczność.

Jak leczyć dysleksję?

Prawidłowe leczenie dysleksji zawsze musi być podparte uzyskaniem rzetelnej diagnozy poziomu czytania i pisania. Obecnie terapeuci dysleksji mają do dyspozycji profesjonalne rozwiązania metodyczne, ułatwiające trafne rozpoznanie problemu i wybór najlepszych sposobów pracy z dzieckiem.

Podczas badania dziecka, terapeuta musi nie tylko określić stopień zaawansowania umiejętności pisania i czytania, ale także ustalić przyczyny występowania trudności. Pod uwagę trzeba brać nie tylko problemy motoryczne i ze strefy emocjonalnej, ale także ewentualne zaburzenia wzroku, słuchu czy mowy.

W oparciu o wyniki badania, terapeuta opracowuje plan terapii dysleksji wraz z wyborem odpowiednich ćwiczeń. To właśnie systematyczne ćwiczenia – ale tylko pod warunkiem właściwego, indywidualnego dopasowania – są w stanie pomóc dziecku pokonać dotychczasowe trudności.

Bardzo ciekawą propozycją, która uzyskała rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji, jest Metoda Strukturalna. Opracowany przez dr Joannę Guzik-Iwańską pakiet, zawierający Karty Oceny Czytania i Pisania, zestaw zeszytów do ćwiczenia czytania i pisania, a także dodatkowe podręczniki i materiały diagnostyczne oraz terapeutyczne, dostępne są w sklepie internetowym Komlogo.

Niezwykle ważne jest, by osoba zajmująca się diagnozą i terapią dziecka z dysleksją, posiadała odpowiednie uprawnienia i najświeższą wiedzę w tej dziedzinie. Dlatego uprawnienia do prowadzenia terapii dysleksji najczęściej zdobywają, na drodze dodatkowych szkoleń, pedagodzy, logopedzi, nauczyciele wczesnoszkolni i inne osoby związane z rozwojem i edukacją najmłodszych.

Materiał Partnera